Northern Lights on facebook
Follow us on Facebook for tips and updates!

Copyright © - Juridische bepalingen

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd Copyright © 2000-2022 Northern Lights®.

Reproductie van een gedeelte van de inhoud -of de gehele inhoud- in enigerlei vorm is verboden, tenzij dit geschiedt voor eigen gebruik. Niets van de inhoud van deze webpagina mag worden gekopieerd op andere wijze worden opgenomen in, of opgeslagen op, een andere website, elektronisch opslagsysteem, publicatie of ander werk in enigerlei vorm (noch op papier, noch elektronisch noch op andere wijze). Om misverstanden te voorkomen: framing van deze site of een deel ervan is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

Het is u toegestaan om voor uw persoonlijk gebruik fragmenten van deze inhoud te downloaden en naar uw harde schijf te kopieren of uit te printen. Het is u niet toegestaan om van deze gedownloade fragmenten kopieën te maken voor derden.
Caching van deze site is, onverminderd de voorgaande bepaling, toegestaan aan een informatie service provider als onderdeel van diens normale bedrijfsuitoefening zoals omschreven in de Richtlijn 2002 EG, Elektronische Handel.

Vragen dienen te worden gericht aan .

Northern Lights® zal zich redelijkerwijs inspannen om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, de courantheid of volledigheid van de geleverde informatie. Northern Lights® is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit uw bezoek aan deze website of de onmogelijkheid voor u om deze website te bezoeken, of veroorzaakt doordat u zich baseerde op informatie op deze website.

Wij maken u erop attent dat de beschikbare documenten en informatie op deze website uitsluitend als service worden geleverd en niet de officiële versies zijn van de openbare stukken van Northern Lights® die vereist zijn onder toepasselijke regelgeving met betrekking tot aandelen, financiële diensten, bedrijfsrecht of andere wettelijke voorschriften. Bovendien is de website vaak niet de meest actuele bron voor bedrijfsinformatie.

Problemen met internetsoftware of -verkeer kunnen tot gevolg hebben dat documenten onnauwkeurig of onvolledig zijn als ze zijn gedownload en op de computer van een gebruiker worden weergegeven.

De op deze website beschikbare informatie en documenten zijn niet bedoeld om aan gebruikers specifieke juridische, financiële of fiscale adviezen of adviezen met betrekking tot accounting en beleggingen te vertrekken.

Deze website kan koppelingen of referenties naar andere sites bevatten. Northern Lights® doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot informatie op die sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, nauwkeurigheid, courantheid of volledigheid en is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit die inhoud, nauwkeurigheid, courantheid of volledigheid. Koppelingen naar andere sites dienen uitsluitende het gemak van de gebruikers van deze website.

De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, 'trade dress' en producten die op de website worden weergegeven zijn internationaal beschermd. Hiervan mag geen gebruik worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Northern Lights®, behoudens voor het identificeren van de producten of services van de onderneming.

Alle berichten die u naar deze website of op andere wijze naar Northern Lights® stuurt per elektronische post worden geacht niet vertrouwelijk te zijn en voor Northern Lights® gelden geen verplichtingen om af te zien van het reproduceren, publiceren, of op andere wijze gebruiken van deze berichten voor enigerlei doel. Het is Northern Lights® toegestaan om de inhoud van deze berichten, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die daarin worden onthuld, aan te wenden voor enigerlei doelen, waaronder het ontwikkelen, produceren en verkopen van goederen en services.

De afzender van berichten naar deze website of op andere wijze naar Northern Lights® is verantwoordelijk voor de inhoud ervan en de informatie die ze bevatten, waaronder de juistheid en nauwkeurigheid ervan.

Deze website wordt aangeboden als een service voor al haar bezoekers. Northern Lights® behoudt zich het recht voor de inhoud van deze site zonder voorafgaande mededeling op enig tijdstip en om enige reden te wissen, wijzigen of aan te vullen.

northern-lights-hot-tub

Jouissez aussi de votre propre Northern Lights hot tub et sauna !

Demandez plus d'information.